Giải toán lớp 2 Bài 143: Luyện tập

  • Bài 143: Luyện tập trang 1
Bài 143
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính:
t3m + 15m =
66km - 24km = 23mm + 42mm =
13m + 15m = 28m;
66km - 24km = 42km; 23mm + 42mm = 65mm;
5km X 2 =
18m 3 =
25mm 5 =
Giải
5km X 2 = 10km 18m : 3 = 6m. 25mm : 5 = 5mm
2. Một người đi 18km đế đến thị xã. sau dó tại đi tiếp 12km dể dến thành phố. Hỏi nguởi dó dã di được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?
Giải
Quãng đường người đó đi được:
18 + 12 = 30 (km)
Đáp số: 30km
3.
Khoanh vào chữ đặt trước cảu trả tôi đúng:
Một bác thợ may dùng 15m vài may 5 bộ quán áo giổng nhau. Hói để may một bộ quán áo nhu thế cẩn bao nhiêu mét vải?
A tũm	B. 20m	c. 3m
Khoanh vào chữ (cT)
Giải
3m.
4. Do dộ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tinh chu vi của hình tam giác dó.
Giải
TacóAB = 3cm;	AC = 4cm;	BC = 5cm
Vậy chu vi tam giác ABC là:
3 + 4 + 5 = 12 (cm)
Đáp SỐ: 12cm