Giải toán lớp 2 Bài 108: Bảng chia 3

  • Bài 108: Bảng chia 3 trang 1
  • Bài 108: Bảng chia 3 trang 2
Bài 108
BẢNG CHIA 3
I. CẦN NHỚ
3:3 = 1
12:3 = 4
21 : 3 = 7
30 : 3 = 10
6:3 = 2
15:3 = 5
24 : 3 = 8
9:3 = 3
18:3 = 6
27 : 3 = 9
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
6:3 =
3:3 =
15 : 3 =
27 : 3 =
9:3 =
12:3 =
30 : 3 =
18 :3 =
21 :3 =
24 : 3 =
Giải
6:3 = 2
3:3 = 1
15:3 = 5
27 : 3 = 9
9:3 = 3
12:3 = 4
30 : 3 = 10
18:3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
3 tổ	i	~~
... học sinh ?
Giải
Số học sinh có ở mỗi tổ là:
24 : 3 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học tí nh
Số bị chia
12
21
27
30
3
15
24
,»“1
Sô' chia
3
3
3
3
3
3
3
3
Thương
Giải
SỐ bị chia
12
21
27
30
3
15
24
18
Số chia
3
3
3
3
3
3
3
3
Thương
4
7
9
10
1
5
8
6
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Nối kết đúng vào các phép tính sau:
9:3
18 : 3
30 : 3
24 : 3
15 : 3
© © © © ©
Tổ 1 có 12 học sinh được chia đều ngồi vào 3 bàn. Hỏi mỗi bàn có bao nhiêu học sinh?
Đáp số: 4 học sinh