Giải toán lớp 2 Bài 152: Luyện tập chung

  • Bài 152: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 152: Luyện tập chung trang 2
  • Bài 152: Luyện tập chung trang 3
Bài 152
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Viết sô' và chù thích hợp vào ô trống (theo mẫu)-
Dọc sô'
Viết sô'
Trăm
Chục
Don vị
Một trăm hai mươi ba
123
1
2
3
Bốn tràm mười sáu
5
0
2
299
9
4
0
Giải
Đọc số
Viết số
Trăm
Chục
Đơn vị
Bốn trăm mười sáu
416
4
1
6
Năm trăm lĩnh hai
502
5
0
2
Hai trăm chín mươi chín
299
2
9
9
Chín trăm bôn mươi
940
9
4
0
2.
Số
Mẫu:
875 - 785 697 ... 699 599 - 701
Giải
875 > 785 697 < 699 599 < 701
321 _ 298
900 + 90 + 8 ... 1000 732 - 700 + 30 + 2
321 >298
900 + 90 + 8 < 1000
732 = 700 + 30 + 2
4. Hình nào đã khoanh vào y số hình vuông?
a)
b)
□□□□□
□□□□□
□□□□□
Giải
Hình a) đã khoanh vào ị- số hình vuông.
5. Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đóng. Hỏi giá tiền môt chiếc bút bi là bao nhiêu đồng?
700 đồng
Tóm tắt:	Bút chì:	h-	-I
? đông
Bút bi:	r-	1~~	---I
300 ~dong
Giải
Đáp số: 1000 đồng.
Giá tiền một chiếc bút bi là: 700 + 300 = 1000(đồng)