Giải toán lớp 2 Bài 115: Luyện tập

  • Bài 115: Luyện tập trang 1
  • Bài 115: Luyện tập trang 2
Bài 115
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
8:4 =
12 :4 =
20 :4 =
28:4 =
36 :4 =
24 :4 =
40 : 4 =
Giải
32:4 =
8:4 = 2
12:4 = 3
20 : 4 = 5
28 : 4 = 7
36 : 4 = 9
24 : 4 = 6
40 : 4 = 10
32 : 4 = 8
Tinh nhẩm:
4x3 =
4x2 =
4 X 1 =
4x4 =
12:4 =
8:4 =
4:4 =
16:4 =
12 3 =
8:2 =
4:1 =
Giải
4x3 =12
4x2 = 8
4x1=4
4x4 = 16
12:4 = 3
8:4=2
4:4=1
16:4 = 4
12:3 = 4
8:2=4
4:1=4
Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?
Giải
SỐ học sinh trong mỗi tổ là:
40 : 4 - 10 (học sinh)
Đáp số: 10 học sinh.
Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền chở được 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cán mấy thuyền đề chở hết số khách đó ?
Giả:
Số thuyền cần để chở hết số khách là:
12:4 = 3 (thuyền)
Đáp số: 3 thuyền.
Hình a) đã khoanh vào Ậ số con hươu (2 con).