Giải toán lớp 2 Bài 123: Tìm số bị chia

  • Bài 123: Tìm số bị chia trang 1
  • Bài 123: Tìm số bị chia trang 2
Bài 123
TÌM SỐ BỊ CHIA
GHI NHỚ
Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh nhẩm:
6:3 =	8:2 =	12 :3 =
2x3 =	4x2 =	4x3 =
Giải
6:3 = 2 2x3 = 6
2. Tìm x:
a) X : 2 = 3;
a) X : 2 =3;
X	=3x2
X	=6
8:2 = 4 4x2 = 8
12:3 = 4 4x3 = 12
15 :3 =
5x3 =
15:3 = 5 5x3 = 15
b)x:3 = 2;
Giải
b) X : 3=2;
X =2x3 X =6
c) X : 3 = 4.
c) X : 3 = 4 X =4x3 X =12
Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?
Giải
SỐ kẹo có tất cả là:
5x3 = 15 (chiếc kẹo)
Đáp số: 15 chiếc kẹo
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Tính:	18 : 2 =	21 : 3 =	12:4 =
9x2 =	7x3=	3x4 =
Tìm x:	X : 3 = 9	X : 6 = 8
Có một sô' học sinh chia đều ngồi vào 8 bàn, mỗi bàn có 4 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?
Đáp số: 32 học sinh