Giải toán lớp 2 Bài 131: Luyện tập chung

  • Bài 131: Luyện tập chung trang 1
Bài 131
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Tính nhẩm:
2 X 4 =	3x5 =
8:2 =	15:3 =
8:4=	15:5 =
2cm X 4 =	10dm : 5 =
5dm X 3	=	12cm : 4 =
4/ X 5 =	18/: 3 =
2x4 = 8	3x5 = 15
8:2=4	15:3 = 5
8:4=2	15:5 = 3
2cm X 4 = 8cm 5dm X 3 = 15dm 4/x 5 = 20/
Tinh: a) 3x4+8=
3 X 10 -14 =
a) 3x4 + 8= 12 + 8 = 20
3x10-14 =30-14 = 16
Giải
4x3 =
12:4 =
12:3 =
4cm X 2 = 8cm : 2 = 20dm : 2 = ■
4x3=12
12
12
5x2 = 10 :5 = 10 :2 =
5x2 = 10 10:5 = 2 10:2 = 5
10dm : 5 = 2dm 12cm : 4 = 3cm 18/: 3 = 6/
4cm X 2 = 8cm 8cm : 2 = 4cm 20dm : 2 = 10dm
Giải
b) 2:2x0 = 0:4+6=
b) 2:2x0 =1x0 = 0
0:4+6 =0+6 = 6
3. a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?
b) Có 12 học sinh chia đều thành cấc nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm?
Giải
Số học sinh ở mỗi nhóm là:
12:4 = 3 (học sinh)
Số nhóm học sinh là:
Đáp số: 3 học sinh.
12:3 = 4 (nhóm)
Đáp số: 4 nhóm Giải bài tập toán 2 - Tập 2 — 61