Giải toán lớp 2 Bài 118: Luyện tập

  • Bài 118: Luyện tập trang 1
  • Bài 118: Luyện tập trang 2
Bài 118
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh nhẩm:
10.5 =
15:5 =
20 :5 =
25:5 =
30 :5 =
45 : 5 =
35:5 =
Giải
50 : 5 =
10:5 = 2
15:5 = 3
20 : 5 = 4
25:5 = 5
30 : 5 = 6
Tính nhẩm:
45 : 5 = 9
35 : 5 = 7
50 : 5 = 10
5x2 =
5x3 =
5x4 =
5x1 =
10 :2 =
15:3 =
20 : 4 =
5:1 =
10 :5 =
15:5 =
20 5 =
Giải
5:5 =
5x2 = 10
5x3=15
5 X 4 = 20
5x1=5
10:2 = 5
15:3 = 5
20 : 4 = 5
5:1=5
10:5 = 2
15:5 = 3
20 : 5 = 4
5:5=1
Có 35 quyền vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?
Giải
SỐ quyển vở.của mỗi bạn:
35 : 5 = 7 (quyển vở)
Đáp số: 7 quyển vở.
Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mồi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?
Giải
SỐ dĩa cam cần để xếp là:
25 : 5 = 5 (đĩa)
Đáp số: 5 đĩa.
Hình nào đã khoanh vào — số con voi?