Giải toán lớp 2 Bài 106: Luyện tập

  • Bài 106: Luyện tập trang 1
  • Bài 106: Luyện tập trang 2
Bài 106
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
8:2 =
ÍO : 2 =
14 : 2 =
18:2 =
16:2 =
6:2 =
20:2 =
Giải
12:2 =
8:2 = 4
10:2 = 5
14:2 = 7
18:2 = 9
16:2 = 8
6:2 = 3
20:2 = 10
12:2 = 6
Tính nhẩm:
2x6 =
2x8 =
2x2 =
2
X 1 =
12:2 =
16:2 =
4:2 =
Giải
2
2 =
2x6 =12
2x8 =16
2x2 = 4
2
X 1 =2
12:2 = 6
16:2 = 8
4:2=2
2
: 2 = 1
Có 18 lá cờ chia đểu cho 2 tồ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cớ?
Giải
SỐ lá cò' của mỗi tổ là:
18 : 2 = 9 (lá cờ)
Đáp số: 9 lá cờ
Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. HỎI tất cả có mấy hàng?
Giải
SỐ hàng học sinh xếp là:
20 : 2 = 10 (hàng)
Đáp số: 10 hàng