Giải toán lớp 2 Bài 116: Bảng chia 5

  • Bài 116: Bảng chia 5 trang 1
Bài 116
BANG CHIA 5
I. CẦN NHỚ
5:5 = 1
20 : 5 = 4
35 : 5 = 7
50 : 5 = 10
10:5 = 2
25 : 5 = 5
40 : 5 = 8
15:5 = 3
30 : 5 = 6
45 : 5 = 9
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. [sol?
Số bị chia
10
20
30
40
50
45
35
25
15
5
Sổ' chia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Thương
Giải
Thương lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải là:
2;	4;	6;	8;	10;	9;	7;	5;	3;	1.
Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?
SỐ bông hoa trong mỗi bình là:
15:5 = 3 (bông)
Đáp số: 3 bông hoa.
Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa. mổi bình có 5 bông. Hỏi cám được mấy bình hoa?
SỔ bình hoa là:
15:5 = 3 (bình)
Đáp số: 3 bình hoa
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Tính các thương sau đây:
35 : 5 =	15:5 =	25:5 =
50 : 5 =	40 : 5=	20 : 5 =
Tìm y:
5 X y = 45:	y X 5 = 35.
Có 40 cây rau trồng đều trên 5 luống. Hỏi mỗi luống rau có bao nhiêu cây?
Đáp số: 8 cây rau