Giải toán lớp 2 Bài 103: Phép chia

  • Bài 103: Phép chia trang 1
  • Bài 103: Phép chia trang 2
Bài 103
PHÉP CHIA
GHI NHỚ:
ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô, ta có phép chia: 6:2 = 3	• Đọc là sáu chia hai bằng ba.
• Dấu : gọi là dấu chia.
6:3 = 2	• Đọc là sáu chia ba bằng hai.'
3x2 = 6•
-6:2 = 3 "6:3 = 2
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):
Mầu: 4x2 = 8 8:2 = 4 8:4 = 2
a) 3 X 5 = 15
b) 4 X 3 = 12
c) 2 X 5 = 10
a) 3x5 = 15 15:3 = 5 15:5 = 3
2. Tinh:
a) 3x4 =
12:3 =
12:4 =
a) 3x4=12
'12:3 = 4
12:4 = 3
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Viết 2 phép chia:
Giải
b) 4x3 = 12 12:4 = 3 12:3 = 4
c) 2x5 = 10 10:2 = 5 10:5 = 2
Giải
b) 4x5 =
20 : 4 =
20 : 5 =
b) 4 x 5 = 20 20 : 4 = 5 20 : 5 = 4
2. Tỉnh:
a) 3x8 =
24 : 3 = 24 : 8 =
b) 5x6 = 30 : 6 = 30 : 5 =