Giải toán lớp 2 Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

  • Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) trang 1
  • Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) trang 2
Bài 160
ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (tt)
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
4x9 =
5x7 =
3x8=	2x8 =
36:4 =
35 : 5 =
24:3=	16:2 =
Giải
4 X 9 = 36
5 X 7 = 35
3x8 = 24	2x8 =
36 : 4 = 9
35 : 5 = 7
24 : 3 = 8	16:2 =
2. Tính: 2x2x3
=
3x5-6
40 : 4 : 5
=
2x7 + 58	=
4x9 + 6
=
2 X 8+72	=
Giải
2x2x3=
4x3
3x5-6 =15-6
=
12
= 9
40 : 4 : 5 =
10 : 5
2 X 7 + 58 = 14 + 58
=
2
= 72
4x9 + 6=36 + 6	2x8 + 72 = 16 + 72
= 42	=88
3. Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?
SỐ bút chì màu của mỗi nhóm:
27 : 3 = 9 (bút chì)
Đáp số: 9 bút chì
4. Hình nào đã hoanh vào số hình vuông?
b)
Giải
Hình ở phần b) được khoanh vào y số hình vuông.
a)
5. Ịsó I? 4 + __= 4;
4 + 0 = 4;
..»4 = 0 ;	4 - = 4 ;
Giải
0x4=0;	4-0=4;
.4 = 0
0:4 = 0