Giải toán lớp 2 Bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • Bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 1
  • Bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 2
Bài 162
ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (TIẾP THEO)
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một sô' hoạt dộng trong ngày:
Hoạt dộng
Thời gian
Học
4 già
Vui choi
60 phút
Giúp mẹ việc nhà
30 phút
Xem tivi
45 phút
Trong các hoạt động trên. Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt dông nào?
Giải
Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động học tập (thời gian 4 giờ) so với các hoạt động khác.
Binh cân nặng 27kg, Hải nặng hon Binh 5kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lỏ-gam?
27_kg
Tóm tắt:	Bình:	r-	-.ị
?kg
Hải:	— —
5 kg
Giải
Hải cân nặng:
27 + 5 = 32 (kg)
Đáp số: 32kg
Hai xà Dinh Xá và Hiêp Hòa cách nhau 11km. Nhà ban Phương cách xã Hiệp Hóa 20km (xem hình vẽ). Hỏi nhà bạn Phương cách xã Dinh Xá bao nhiêu ki-lô-mẽt?
20km
Nhà Phương	Xã Đinh Xá	11km	Xã Hiệp Hóa
Giải
Nhà Phương cách xã Đinh Xá là:
20 - 11 = 9 (km)
Đáp số: 9km
Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bom lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giơ thi bơm xong?
Giải
Trạm bơm bơm xong lúc:
9 + 6 = 15 (giờ) (hay 3 giờ chiểu)
Đáp số: 3 giờ chiều.