Giải toán lớp 2 Bài 107: Số bị chia - Số chia - Thương

  • Bài 107: Số bị chia - Số chia - Thương trang 1
  • Bài 107: Số bị chia - Số chia - Thương trang 2
Bài 107
SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA - THƯƠNG
1. GHI NHỚ
6
T
2
í
=
3
T
Số bị chia
Số chia
Thương
Chú ý: 6 : 2 cũng gọi là thương.
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh rồi điền sô' thlch hợp vào ô trống (theo mẫu):
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
8:2 = 4
8
2
4
10 :2 =
14 :2 =
18:2 =
20 :2 =
Giải
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
8:2=4
8
2
4
10:2 = 5
10
2
5
14:2 = 7
14
2
7
18:2 = 9
18
2
9
20 : 2 = 10
20
2
10
Tinh nhẩm:
2x3 =
2x4 =
2x5 =
2x6 =
6:2 =
8:2 =
10 :2 =
Giải
12:2 =
2x3 = 6
2x4 = 8
2x5 = 10
2x6=12
6:2 = 3
8:2 = 4
10:2 = 5
12:2 = 6
3. Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Phép nhân
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
2x4 = 8
8:2 = 4
8
2
4
8:4 = 2
2 x6= 12
2 x9 = 18
•
Giải
Phép nhân
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
2x4 = 8
8:2 = 4
8
2
4
8:4 = 2
8
4
2
2x6 = 12
12:2 = 6
12
2
6
12 : 6 = 2
12
6
2
2x9 = 18
18:2 = 9
18
2
9
18:9 = 2
18
9
2
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Tính và điền sô' thích hợp vào ô trống.
Viết phép chia và điền số thích hợp vào ô trống:
Phép nhân
Phép chia
Số bị chia
Sô' chia
Thương
2 x5 = 10
2x7=14
2x8 = 16
2-x 10 = 20