Giải toán lớp 2 Bài 150: Tiền Việt Nam

  • Bài 150: Tiền Việt Nam trang 1
  • Bài 150: Tiền Việt Nam trang 2
Bài 150
TIỀN VIỆT NAM
!. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. a)
-S'
nĩ>- -.A....
“■ VỊ: n	MOrniAM
„.00.-	'v'- .•!Ọ|\.	'Ẩ5.s‘-	•#,
Sìừ>t&3 2ỉ⣫!^SMSBOttJồ.' •>
b)
HU ÍK\M
_x.. »•*< .«
F*ÍJ«S^iĩì*7 '-/XM:sAríJt»r«iiAXAíKí. i*ẮÌ'4 ì
100 đồng + 100 đồng = 200 đồng
200 đồng đối được mấy tờ giấy bạc 100 đồng?
vi' *S' ‘3' ỉẫ' 'ỉ?/ ‘ĩ
JO0 A.IỌỌ .100. .jcOf, u'l'í' &
«.’.s»krf «&»»* fifc-woji iiiivifi	áiùieaar«*mua*i»1>
100 đổng + 100 đồng = 2C. ?ỮO đồng đối được mấy tờ
s fík £-‘
ộ* ’• x C.*"'ST*rirt*: ' ** Ặ.
c)
500 đóng đổi được mấy tờ giấy bạc 100 dồng?
'V' ~	«U'~ -?
•*
-*§
•Mtf	*«**
. ÌOO
./U>? .;OÚ
Q-
■ 'H' >3-
■QO.
&-Útà»»é
ọ ;t><»
<&c eased
■~«k>
u-.ii ỈIỈÀV
•>> X, ■
if)(J £
J.
1000 đồng dồi dược mấy tô giấy bạc 100 đổng?
Giải
200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đổng.
500 đổng đểi được 5 tờ giấy bạc 100 đổng.
1000 đổng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đổng.
[sol?
200 đồng
200 đồng
200 đổng
200 đồng
200 đồng
200 đồng
100 đồng
500 đồng
200 đống
100 đống
200 đồng
500 đồng
200 đồng
a)
b)
c)
d)
100 dồng
Hướng dẫn: Cộng số tròn trăm -> kết quả
600 đổng
dồng
dóng
đổng
Giải
b) 700 đồng	c) 800 đồng
3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?
200 đổng I [~2ÕÕ~đ6ng~l
d) 1000 đồng
'",''r~Z00ổ6ng~i }~200 dóng ì \
lOOổõng I
X
I 500 đổng ;! 200 fe
’I
L r~ẼT
• ỉ 5iXìđỏng Ị ị 200đổng I 'ì
100 dóng I
Chú lợn B chứa: 600 đồng; Chú lợn D chứa: 800 đổng.
Giải
Chú lợn A chứa: 500 dồng; Chú lợn c chứa: 700 dồng;
Vậy chú lơn D chứa nhiều tiền nhất.
4. Tinh
100 đóng + 400 đỏng =	700 đồng + 100 đỏng =
900 đồng 200 đông =	800 đổng - 3ƠƠ đổng =
Giải
100 đồng + 400 đổng = 500 đồng 700 đổng + 100 đổng = 800 đồng 900 đổng - 200 đổng = 700 dồng 800 đồng - 300 đồng = 500 đổng.
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1.
Sô
200 đồng đổi được	 tò' giấy bạc 100 đồng.
500 đồng đổi được	 tờ giấy bạc 200 đồng và tờ giấy bạc
100 đồng.
1000 đồng đổi được	 tờ giấy bạc 500 đồng.
1000 đồng đổi được 	 tờ giấy bạc 200 đồng.
2. Tính:	200 đồng + 500 đồng =	600 đồng + 100 đồng =
700 đồng - 400 đồng =	800 đồng - 500 đồng =