Giải toán lớp 2 Bài 110: Luyện tập

  • Bài 110: Luyện tập trang 1
  • Bài 110: Luyện tập trang 2
Bài 110
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
6:3 =	12 :3 =
15:3 =
30:3 =
9:3 =	27:3 =
24 :3 =
18 :3 =
Giải
6:3 = 2	12:3=4
15:3 = 5
30 : 3 = 1'
9:3 = 3	27:3 = 9
24 : 3 = 8
18:3 = 6
2.
Tính nhẩm:
3x6 =	3x9 =
3x3 =
3x1 =
18:3 =	27:3 =
9:3 =
3:3 =
Giải
3x6 = 18	3x9 = 27
3x3 = 9
3x1=3
18:3 = 6	27:3 = 9
9:3=3
3:3=1
3.
Tỉnh (theo mẫu):
8cm : 2 = 4 cm
9kg : 3 =
15 cm : 3 =
21/: 3 =
14 cm : 2 =
10dm : 2 =
Giải
9kg : 3 = 3 kg
15 cm : 3 = 5 cm
21/ : 3 = It
14 cm : 2 = 7 cm
10 dm : 2 = 5 dm
4. Có 15kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?
Giải
Số kg gạo đựng ở mỗi túi là:
15 : 3 = 5 (kg gạo)
Đáp số: 5 kg gạo
5. Có 27/ dầu rót vặo các can, mỗi can 3 /. Hỏi rót được mấy can dầu?
Giải
SỐ can dầu là:
27 : 3 = 9 (can)
Đáp số: 9 can dầu.