Giải toán lớp 2 Bài 97: Bảng nhân 5

  • Bài 97: Bảng nhân 5 trang 1
  • Bài 97: Bảng nhân 5 trang 2
Bài 97
BẢNG NHÂN 5
I. CẦN NHỚ
5x1=5
5 X 4 = 20
5 X 7 = 35
5x10 =
5x2 = 10
5 X 5 = 25
5 X 8 = 40
5x3 = 15	5x6 = 30
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Tính nhẩm:
5 X 9 = 45
5x3 =
5x2 =
5 X 10 =
5x1 =
5x5 =
5x4 =
5x9 =
5x7 =
5x6 =
5x8 =
Giải
5x3=15
5 x2= 10
5 X10 = 50
5x1=5
5 X 5 = 25
5 X 4 = 20
5x9 =45
5 X 7 = 35
5 X 6 = 30
5x8 =40
Mỗi tuán lễ mẹ đi làm 5 ngày. HỎI 4 tuẩn lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày?
Tóm tắt:	Mỗi tuần lễ mẹ đi làm: 5 ngày
4 tuần lễ mẹ đi làm : ? ngày
Giải
Sô' ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ:
X 4 = 20 (ngày)
3. Đếm thêm 5 rồi điền sô' thích hợp vào ô trống:
5
10
15
30
50
Giải
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
ỊsoỊ?
5-ì-UD,	5-"’ .-J
b,5	5
Mỗi ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 6 ngôi sao có bao nhiêu cánh?
Dáp số: 30 cánh