Giải toán lớp 2 Bài 126: Luyện tập

  • Bài 126: Luyện tập trang 1
  • Bài 126: Luyện tập trang 2
Đài 126
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
c) Một hình tứ giác
A •
1. Nối các điểm để được:
a) Một đường gấp khúc gồm ba b) Một hình tam giác đoạn thẳng
• B	M •
2. Tinh chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
AB = 2cm,
BC = 5cm, AC = 4cm.
5cm
Giải
Chu vi hình tam giác ABC là:
2 + 5 + 4 = 11 (cm)
Đáp số: 11cm
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm) (hoặc 3x4 = 12 (cm))
Đáp số: 12cm.
b) Chu vi hình tứ giác ABCD là:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm) (hoặc 3x4 = 12 (cm))
Đáp số: 12cm.
Chú ý: Đường gấp khúc ABCDE nếu cho "khép kín" thì được hình tứ giác ABCD.