Giải toán lớp 2 Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

  • Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 1
  • Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 2
Bài 145
PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ)
TRONG PHẠM VI 1000
I. GHI NHỚ
Đặt tính: Viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị.
Tính: Cộng từ phải sang trái: đơn vị cộng đơn vị, chục cộng chục, trăm cộng trăm.
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh:
a)
b)
200 + 100 = 300 500 + 200 = 300 +200 =
800 + 200 = 1000
500 + 100 = 300 + 100 = 600 + 300 = 400 + 600 =
200 + 200 500 + 300 800 + 100 500 + 500
235
637
503
625
326
+
+
+
+
451
162
354
43
251
200
408
67
230
732
+
+
+
+
+
55
627
31
132
150
Giải
235
637
503
625
326
451
162
+	354
+
43
+
251
686
799
857
668
577
200
408
67
230
732
627
+
31
+	132
150
+
55
827
439
199
380
787
Dặt tinh rồi tinh:
a) 832 + 152;
257 + 321.
b) 641 + 307;
Giải
936 + 23.
832
257
b)
641
936
+
152
321
307
+
23
984	578	948	959
3. Tinh nhẩm (theo mẫu):
Giải
a)
500 + 200 = 700
500
+ 100 = 600
200
+ 200 = 400
300 + 200 = 500
300
+ 100 = 400
500
+ 300 = 800
600
+ 300 = 900
800
+ 100 = 900
b)
400 + 600 = 1000
500
+- 500 = 1000
III.
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1.
Đặt tính rồi tính: a) 763 +
126
306 +
212.
b) 514 +
230
825 +
73.
2. Con lợn nặng 124kg. Con bê nặng hơn con lợn 35kg. Hỏi con bê nặng bao nhiêu kg?
Đáp số: 159kg