Giải toán lớp 2 Bài 130: Luyện tập chung

  • Bài 130: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 130: Luyện tập chung trang 2
Bài 130
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
2x3 =
3x4 =
4x5 =
5x1 =
6:2 =
12:3 =
20:4 =
5:5 =
6:3 =
12:4 =
20:5 =
Giải
5:1 =
2x3 = 6
3x4=12
4 X 5 = 20
5x1 =5
6:2=3
12 :3 = 4
20 : 4 = 5
5:5=1
6:3=2
12:4 = 3
20 : 5 = 4
5:1=5
2. Tính nhẩm (theo mẫu): a)
20 X 2 = ?
2 chục X 2 = 4 chục
20x2 = 40
b)
40 : 2 = ?
4 chục .2 = 2 chục
40 :2 = 20
30 X 3 =
20 X 3 =
20 X 4 =
30x2 =
40 x2.=
20x5 =
60.2 =
60 : 3 =
80 : 2 =
80:4 =
90 :3 =
80:2 =
Giải
Xếp 4
a)
30x3 = 90	20 x 3 = 60
20
X 4 = 80
30 X 2 = 60	40 X 2 = 80
20
X 5 = 100
b)
60 : 2 = 30	60 : 3 = 20
80
:2 = 40
80 : 4 = 20	90 : 3 = 30
80
:2 = 40
3.
a) Tìm x:	X X 3 = 15:
4 X X = 28
b) Tìm y:	y : 2 = 2:
y:
5 = 3
Giải
a) Tìm x: (thừa số)
X X 3 =15
4 >
< X = 28
X	=15:3
X = 28 :
X	=5
X = 7
b) Tìm y:
y : 2 =2
y :
5=3
y	=2x2
y
= 3x5
y	=4
y
= 15 ’
4.
Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tồ. Hỏi mỗi tồ được mấy tờ báo?
Giải
Số tờ báo của mỗi tổ là:
24 : 4 = 6 (tờ)
Đáp số: 6 tờ báo
5. xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):
Giải
hình tam giác thành hình vuông như sau: