Giải toán lớp 2 Bài 122: Luyện tập

  • Bài 122: Luyện tập trang 1
  • Bài 122: Luyện tập trang 2
Bài 122
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
g) Nam cùng các bạn đến vườn thú lúc mấy giờ?
Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc mấy giờ?
Nam và các bạn ra về lúc mấy giờ?
Nam cùng các bạn đến chuồng hổ lúc mấy giờ?
Giải
Nam củng các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ 30 phút.
Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ.
Nam cùng các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút.
Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.
Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ.
a) Hà đến trường lúc 7 giở, Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn? b) Ngọc đi ngũ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn?
Giải
Hà đến trướng sớm hơn Toàn.
Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc.
Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:
Mồi ngày Bình ngủ khoảng 8	
Nam đi từ nhà đến trường hết 15	
Em làm bài kiểm tra trong 35	
Giải
Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.
Nam đi từ nhà đển trường hết 15 phút.
Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.