Giải toán lớp 2 Bài 117: Một phần năm

  • Bài 117: Một phần năm trang 1
  • Bài 117: Một phần năm trang 2
Bài 117
MỘT PHẦN NĂM
GHI NHỚ
*4 : một phần năm.
5
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Đã tô màu ị hình nào? 5
Giải
Đã tồ màu — hình A, hình D. 5
Hình nào đã tô màu ỉ số ô vuông?
5
Giải
Hình có số ô vuông được tô màu là: hình A, hình c.
Hình nào đã khoanh vào ị số con vịt?
5
a)
b)
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Ghi — vào các hình dưới đâv:
2. Lớp em có 45 học sinh, nếu xếp 5 học sinh ngồi một bàn thì cần bao nhiêu bàn?
Đáp số: 9 bàn