Giải toán lớp 2 Bài 153: Luyện tập chung

  • Bài 153: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 153: Luyện tập chung trang 2
Bài 153
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
2. Viết các số 857, 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn:
Giải
Từ bé đến lớn: 599;	678;	857;
Từ lớn đến bé: 1000;	903;	857;
Dật tinh rồi tính:
635 + 241:
896 - 133:
635
+	241
876
Giải
970	b)
999
b) Từ lớn đến bé.
903;	1000.
678;	599.
970 + 29.
295 - 105.
896
133
763
295
105
190
Tinh nhẩm:
600m + 300m =
20dm + 500dm =
600m + 300m = 900m; 20dm + 500dm = 520dm;
700cm + 20cm =
1000km - 200km =
700cm + 20cm = 720cm 1000km - 200km - 800km
937 _ 739
200 + 30	_ 230
600 ... 599
500 + 60 + 7 ... 597
398 - 405
500 + 50	... 649
Giải
937 > 739
200 + 30	= 230
600 > 599
500 + 60 + 7 < 597
398 < 405
500 + 50	< 649
xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to:
(xem hình vẽ)
Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to: