Giải toán lớp 2 Bài 140: Mét

  • Bài 140: Mét trang 1
  • Bài 140: Mét trang 2
Bài 140
MÉT
I. GKI NHỚ
Mét là một đơn vị đo độ dài, viết tắt là m.
1m = 10dm; 1m = 100cm.
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
cm = 1m dm = 1m
100cm = 1 m 10 dm = 1m 15m - 6m =
38m - 24m =
74m - 59m =
Giải
15m - 6m = 9m 38m - 24m = 14m 74m - 59m = 15m
|sô'|? 1dm = cm
1m = cm
1 dm = 10cm 1m - 100cm
Tỉnh:	17m + 6m =
8m + 30m =
47m + 18m =
17m + 6m = 23m 8m + 30m = 38m 47m + 18m = 65m
Cây dừa cao 8m, cây thông cao hon cày dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét? Tóm tắt:
8m
cây dừa:	K ~~	~
?m
Cây thông: r--	 <
5m
Giải
Chiều cao của cây thông là:
8 + 5 = 13(m)
13m.
Đáp
Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp:
Cột cờ trong sân trường cao 10-..
Bút chì dài 19-..
Cây cau cao 6-..
Chú Tư cao 165-..
Giải
Cột cờ trong sân trường cao 10m.
Bút chì dài 19cm.
Cây cau cao 6m.
Chú Tư cao 165cm.
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Tính:	15dm + 16dm = :	46cm - 17cm =
24dm + 9dm = ;	34cm - 8cm =.
38dm + 12dm =:	61 cm - 33cm =
Chiều dài bảng láp dài 22dm, chiều rông ngẩn hơn chiếu dài 8dm Hỏi chiều rộng dài bao nhiêu dm?
Đáp số: 14dm