Giải toán lớp 2 Bài 133: So sánh các số tròn trăm

  • Bài 133: So sánh các số tròn trăm trang 1
  • Bài 133: So sánh các số tròn trăm trang 2
Bài 133
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
II.
100	200
100 „200 200... 100
Giải
300 „ 500 500 ... 300
100 100
100 - 200 300 . 200 500 - 400
300 300
700 . 900 500 - 500 400 - 300
700 _ 800 900 - 900 600 - 500 900 - 1000
100 < 200
700 < 900
700 < 800
300 > 200
500 = 500
900 = 900
500 > 400
400 > 300
600 > 500
900 <1000
Giải
400 .
.. 600
?
700 .
.. 500
200 .
.. 200
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
900 ... 500 300 ... 200 1000 ... 800