Giải toán lớp 2 Bài 129: Luyện tập

  • Bài 129: Luyện tập trang 1
  • Bài 129: Luyện tập trang 2
a)
Bài 129
LUYỆN TẬP
Lập bảng nhân 1:	b) Lập bảng chia 1:
X 1 =
1
X 6 =
1 :
1 =
6:1 =
x2 =
1
X 7 =
2 :
1 =
7:1 =
X 3 =
1
X 8 =
3:
1 =
8:1 =
X 4 =
1
x9 =
4 :
1 =
9:1 =
X 5 =
1
X 10 =
5 :
1 =
10 : 1 =
Giải
a) 1x1=1
1x6 = 6
1x7 = 7
' b) 1:1=1 2:1=2
6:1=6
7:1=7
1 X
2 = 2
1 X
3 = 3
1x8 = 8
3:1=3
8:1=8
1 X
4 = 4
1x9 = 9
4:1=4
9:1=9
1 X
5 = 5
1x10 = 10
5:1=5
10:1=10
2. Tính nhẩm:
a)
0 + 3 =
b)
5 + 1 =
c)
4:1 =
3 + 0 =
1+5 =
0:2 =
0x3 =
1x5 =
0:1 =
3x0 =
5x1 =
1:1 =
Giải
a)
0+3 = 3
b)
5+1 = 6
c)
4:1=4
3 + 0 = 3
1+5 = 6
0:2 = 0
0x3 = 0
1x5 = 5
0:1 = 0
3x0 = 0
5x1=5
1:1 = 1
3. Kết quả tính nào là 0? Kết quả tính nào là 1?	
2-2 I	I 3:3 I	I 5-5 I	I 5:5
® ©
3-2-1 1	I 1x1 ~ị	I 2 :2 : 1 ~\
Giải^
Kết quả: 2-2=5-5=3-2-1= (o)
3:3 = 5:5 = 1x1=2:2:1=0