Giải toán lớp 2 Bài 155: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

  • Bài 155: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 1
  • Bài 155: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 2
7 ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
BÀI 155
ÔN TẬP VỂ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀ! TẬP
1. Viết các số:
Chín tràm mười lãm Sáu tràm chín mươi lãm Bảy tràm mười bốn Năm trăm hai mươi tư Một trăm linh một
Hai trăm năm mươi Ba tràm bảy mươi mốt Chm trăm
Một trăm chín mươi chín Năm trăm năm mươi lâm.
Viết các số:
Cột thứ 1:
Cột thứ 2:
?
915;
250;
Giải
695;
371;
714;
900;
524;
199;
101.
555.
a)
380
381
383
386
390
500
502
507
509
700
710
720
790
Giải
a)
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
3. Viết các số tròn trâm thích hợp vào dấu chấm:
100;	- ;	300;	_ ;	.. ;	_ ;	700;
Giải
200;	400;	500;	600;
4.
372 . 299 465 _ 700 534 - 500 + 34
1000.
800;	900.
631 - 640 909 -902+7 708 - 807
Giải
631 < 640 909 = 902 + 7 708 < 807
372 > 299 465 < 700 534 = 500 + 34
5. a) Viết sô' bé nhất có ba chữ so.
Viết số lởn nhất có ba chữ số.
Viết sô' liền sau của 999.
Giải