Giải toán lớp 2 Bài 88: Tổng của nhiều số

  • Bài 88: Tổng của nhiều số trang 1
  • Bài 88: Tổng của nhiều số trang 2
5 PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Đài 88
TỔNG CỦA NHIỀU số
CÁCH TÍNH TỔNG:
2 + 3 + 4 = 9 hoặc:
2
• 2 cộng
+	3
4
9
b) 12 + 34 + 40
= 86 hoặc:
12
• 2 cộng
+	34
40 .
• 1 cộng
86
c) 16 + 47 + 29
= 92 hoặc:
16
• 6 cộng
+	47
nhớ 2
29
• 1 cộng
s
92
7 thêm
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính: 3 + 6 + 5 =
7 + 3 + 8 =
3+6+5 =9+5 = 14
7+3+8 =10+8 = 18
3 bảng 5, 5 cộng 4 băng 9, viêt 9.
4 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6, viết 6.
3 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, viết 8.
7 bằng 13,13 cộng 9 bằng 22 viết 2
4 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 7,
2 bằng 9, viết 9.
8+7+5=
6+6+6+6=
Giải
8 + 7 + 5 =15 + 5 = 20
6+6+6+6=12+6+6 = 18 + 6 = 24
2. Tính:
14
36
15
24
33
+ 20
15
24
+
+
21
9
15
24
15
24
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Tính:
12
28
13
34
+	24
+	15
13
20
31
7
+	13
+	17
13
8