Giải toán lớp 2 Bài 104: Bảng chia hai

  • Bài 104: Bảng chia hai trang 1
  • Bài 104: Bảng chia hai trang 2
Đài 104
Đáp số: 6 cái kẹo
BẢNG CHIA 2
I. CẦN NHỚ
2:2 = 1
4:2 = 2
6:2 = 3
8:2 = 4
10:2 = 5
12:2 = 6
14:2 = 7
16:2 = 8
18:2 = 9
20 : 2 = 10
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh nhẩm:
6:2 = 2:2 =
20: 2 =
16:2 =
4:2 =
8:2 =
14:2 =
10 : 2 =
12:2 =
18:2 =
6:2 = 3
2:2 = 1
Giải
20 : 2 = 10
16:2 = 8
4:2 = 2
8:2 = 4
14:2 = 7
10 :.2 = 5
12:2 = 6
18:2 = 9
2. Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?
Giải
Số kẹo mỗi bạn được chia là:
12:2 = 6 (cái kẹo)
3. Mỗi sô' 4, 6, 7,8, 10 là kết quả của phép tinh nào?
0
o
í 12:2 '
o
20:2
o
o
I 8:2
16:2 ị
14:2
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
2. Có 16 lít dầu chiết đều vào 2 bình.
Hỏi mỗi bình được bao nhiêu lít dầu?
Dáp số: 8 lít.