Giải toán lớp 2 Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhân

  • Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhân trang 1
  • Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhân trang 2
Bài 111
TÌM MỘT THỪA số CỦA PHÉP NHÂN
I. GHI NHỚ
Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.
Tìm thừa số X chưa biết:
X X 2 = 8
3 X
X = 15
X =
8 : 2
X = 15 : 3
X =
4
X = 5
II.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1.
Tinh nhầm:
2x4 =
3x4 =
3x1 =
8:2 =
12:3 =
3:3 =
8:4 =
12:4 =
3:1 =
Giải
2x4:
= 8
3x4 =12
3x1=3
8:2:
= 4
12:3 = 4
3:3=1
8:4:
= 2
12:4 = 3
3:1=3
2.
Tìm X (theo mẫu):
a)
X X 2 = 10
b) X x3 = 12;
c) 3 X X = 21.
x = 10 :2
X = 5
Giải
b) X X
3 = 12
c) 3 X X = 21
X =
12 : 3
X = 21 : 3
X =
4
X = 7
3.
Tìm y
a) y X 2
= S;
b) y X 3 = 15;
c) 2 X y = 20.
Giải
a) y X
2 = 8;
b) y X 3 = 15;
c) 2 X y = 20
y =
8 : 2
y = 15 : 3
y = 20 : 2
y =
4
y = 5
y = 10
Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học?
Giải
Số bàn học là:
20 : 2 = 10 (bàn)
Đáp số: 10 bàn học
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Tìm x:
a) X X 4 = 20	b) 2 XX = 16
c) X X 5 = 40	d) 3 X X = 12
May mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi mảnh vải dài 21 m thì may dược mấy bộ quần áo?
Đáp số: 7 bộ