Giải toán lớp 2 Bài 166: Luyện tập chung

  • Bài 166: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 166: Luyện tập chung trang 2
Bài 166
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯƠNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh nhẩm:
2x9 =
16:4 =
3x5 =
2x4 =
3x9 =
18:3 =
5x3 =
4x2 =
4x9 =
14:2 =
/5:3 =
8:2 =
5x9 =
25 :5 =
15:5 =
Giải
8:4 =
2x9 = 18
16:4 = 4
3x5 = 15
2x4 = 8
3 X 9 = 27
18 : 3 = 6
5x3 = 15
4x2 = 8
4 X 9 = 36
14:2 = 7
15:3 = 5
8:2 = 4
5 X 9 = 45
25 : 5 = 5
15:5 = 3
8:4 = 2
2. Dặt tinh rồi tính:
42 + 36;
38 + 27;
a)
42
36
78
85
21
64
85-21;
80 - 35;
Giải
432 b) +	517
432 + 517. 862-310.
38
27
80
35
3. Tính chu vi hình tam giác bên:
862
310
552
Giải
Chu vi hình tam giác:
+ 5 + 6 = 14 (cm)
Đáp số: 14 cm
Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải
Số ki-lô-gam bao gạo cân nặng là:
35 + 9 = 44 (kg)
Đáp số: 44 kg
Viết hai số mà mòi số' có ba chữ số giống nhau.
Viết hai sô' mà mỗi số có ba chữ số giống nhau:
222; 666;