Giải toán lớp 2 Bài 119: Luyện tập chung

  • Bài 119: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 119: Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh (theo mẫu):
a) 5 X 6 : 3 =
a) 5 X 6 : 3 =30:3 = 10
c) 2x2x2 = 4x2 = 8
Tim x:
a) X + 2 = 6 X X 2 = 6
X + 2 = 6
X	=6-2
X	=4
3 + X =15
X =15-3 X = 12
Hình nào đã được tô màu: • ì số ô vuông?
Mẫu: 3x4:2=12:2 = 6
b) 6 :3 X 5 =
Giải
Giải
• ịsốô vuông? 3
số ô vuông?
ị số ô vuông? 5
Giải
sô' ô vuông là hình c.
2 X 2 X 2 =
b) 6:3x5 = 2x5 = 10
b) 3 + X = 15 3 X X = 15
X X 2 =6 X =6:2 X =3 3 X X = 15
X = 15 : 3 X = 5
Bài 119
i số ô vuông là hình A.
3
số ô vuông là hình D.
số ô vuông là hình B.
Mồi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?
Giải
SỐ con thỏ có tất cả là:
5 X 4 = 20 (con thỏ).
Đáp số: 20 con thỏ.
Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật (xem hình vẽ):