Giải toán lớp 2 Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia

  • Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia trang 1
  • Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia trang 2
Bài 127
SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
GHI NHỚ
Sô' 1 nhãn với số nào cũng bằng chính số đó.
Số nào nhân với số 1 cũng bằng chính số đó.
Số nào chia cho 1 cũng bằng chính sô' đó.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Giải
1x2 = 2
2x1=2
2:1=2
1x3=3	1x5=5
3x1=3	5x1=5
3:1=3	5:1=5
1x1=1
1:1=1
2. [s7
□
?
x2 = 2
5	= 5
□ ■■ 1 =3
□
X 1 = 2
5 : □ = 5
□ xí = 4
□
X 2 = 2
Giải
5 x[TỊ= 5
[ặ]:1 =3
X 1 = 2
5: 0=5
0x1=4
3. Tính:
a) 4 X 2 X 1 =
b) 4 :2 X 1 =
Giải
c) 4 X 6 : 1 =
a) 4x2x1 = 8x1;	b) 4 : 2 X 1 = 2 x 1
= 8 . =2
c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1.
Sô
->3
1 xC >5	4 xũ >4
2. Tính:
5x2x1=
4x3:1=
->5
6:3x1=
2x6:1=
5:1x4=