Giải toán lớp 2 Bài 120: Giờ, phút

  • Bài 120: Giờ, phút trang 1
  • Bài 120: Giờ, phút trang 2
  • Bài 120: Giờ, phút trang 3
Bài 120
GIỜ - PHÚT
GHI NHỚ:
* 1 giờ = 60 phút.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Dồng hổ chỉ mấy giờ?
A	B	c	D
Giải
Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút.
Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút (hay 2 giờ rưỡi).
Đống hồ c chỉ 11 giò' 30 phút (hay 11 giờ rưỡi).
Đồng hồ D chỉ 3 giờ.
Mõi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào?
Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút.
Mai đến trường lúc 7 già 15 phút.
Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút.
Giải
Tranh Mai ngủ dậy lúc 6 giờ ứng với đồng hồ c.
Tranh Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút ứng với đổng hồ B.
Tranh Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút ứng với đồng hồ D.
Tranh Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút ứng với đổng hồ A. 3. Tinh (theo mầu):
a)
1 giờ + 2 giờ = 3 giờ
b)
5 giờ - 2 giờ = 3 giờ
Giải
b)
5 giờ + 2 giờ = 4 giờ + 6 giờ = 8 giờ + 7 giờ =
5 giờ + 2 giờ = 7 giờ 4 giờ + 6 giờ = 10 giờ 8 giờ + 7 giờ = 15 giờ

9 giờ - 3 giờ =
12 giờ - 8 giờ =
16 giò - 10 giờ =
9 giờ - 3 giờ = 6 giờ 12 giờ-8 giờ = 4 giờ 16 giờ - 10 giờ = 6 giờ
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Đồng hồ chỉ mấy giờ khi:
Kim ngắn chỉ qua số 9 và kim dài chỉ số 3.
Kim ngắn chỉ số 3 và kim dài chỉ số 12.
Kim ngắn chỉ giữa số 6 và số 7, kim dài chỉ số 6.
Tính:
7 giờ + 4 giờ =	8 giờ - 3 giờ =
9 giờ + 6 giờ =;	15 giờ - 10 giờ =