Giải toán lớp 2 Bài 125: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

  • Bài 125: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác trang 1
  • Bài 125: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác trang 2
Bài 125
CHU VI HÌNH TAM GIÁC
CHU VI HINH TỨ GIÁC
GHI NHỚ
Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác (hình tứ giác) là chu vi của hình đó.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Mẫu: Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
7 + 10 + 13 = 30 (cm)
Đáp số: 30cm.
Tính chu vi hình tam giác có dộ dài các cạnh là:
7cm, 10cm và 13cm
20dm, 30dm và 40dm
8cm, 12cm và 7cm.
Giải
Chu vi hình tam giác là:
20 + 30 + 40 = 90 (dm)
Đáp số: 90 dm
Chu vi hình tam giác là:
8+ 12+ 7 = 27 (cm)
Đáp số: 27 cm
Tinh chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:
3 dm, 4dm, 5dm và 6dm.
10cm, 20cm, 10cm và 20cm.
Giải
Chu vi hình tứ giác:
3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)
Đáp số: 18dm
Chu vi hình tứ giác là:
10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)
Đáp số: 60cm
b) Chu vi hlnh tam giác ABC là:
3 + 3 + 3 = 9 (cm) (hoặc 3x3 = 9 (cm))
Đáp số: 9 cm
độ dài các cạnh là:
4cm.
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
a) Đo và ghi số đo độ dài các của hình tứ giác MNPQ.
b) Tính chu vi tứ giác MNPQ.
Tính chu vi hình tam giác ABC có 5cm;	8cm;