Giải toán lớp 2 Bài 136: Các số từ 111 đến 200

  • Bài 136: Các số từ 111 đến 200 trang 1
  • Bài 136: Các số từ 111 đến 200 trang 2
Bài 136
CÁC SỐ TỪ 111 ĐỂN 200
I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Viết (theo mẫu):
110
	 I	■	 ■	■	■	 	■	
một trám mười
111
117
154
181
195
Giải
110
môt trăm mười
111
	T	
một trăm mười một
117
một trăm mười bảy
154
mòt trăm nãm mươi tu'
181
mòt trăm tám mươi mốt
195
một trăm chín mươi lãm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	>
111
	 .!-■■■
112
	1	ị
114
	1———J
116	117
120
121	122	124	...	126	...	128	130
b) 	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	>
151	...	153	...	155	...	157	158	...	160
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1—
—>
161
164
167
169
170
191
193
196
I	I
198
200
Giải
a)
	1—
111
	1	
112
	1	
113
—I—
114
	1	
115
—1	
116
	1	
117
	1	
118
	1	
119
	1	
120
->
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
-
b)
I
151
152
1
153
1
154
1
155
156
157
158
159
160
161
162
163
I
164
165
1
166
167
168
169
170
- ■ V
c)
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
>
123
_ 124
136
... 136
186
... 186
<
?	129
_ 120
155
.. 158
135
. 125
=
126
_ 122
120
.. 152
148
- 128
199 _ 200
Giải
123 <124
136 = 136
186 = 186
129 >120
155 <158
135 >125
126 >122
120 <152
148 >128
199 < 200
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Viết số:
Một trăm bốn mươi lăm.
Một trăm tám mươi mốt.
Một trăm bảy mươi hai.
Một trăm năm mươi bảy.
Một trăm chín mươi tám.
>
173 ... 157
151 ... 151
< ?
184 ... 194
178 ... 187
=
123 ... 132
146 ... 125
Viết các sô' theo thứ tự từ lớn đến bé:
131;	182;	113;