Giải toán lớp 2 Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia

  • Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia trang 1
  • Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia trang 2
Bài 159
ÔN TẬP VỂ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh nhẩm:
a) 2x8 =
12: 2 =
2x9 =
18 : 3 =
3x9 =
12:3 =
5x7 =
45.5 =
4x5 =
12 4 =
5x8 =
+0:4 =
5x6 =
15 : 5 =
3	6 =
20 : 2 =
b) 20 X 4 =
30 X 3 =
20 x2 =
30 X 2 =
80 : 4 =
90 : 3 =
Giải
40 : 2 =
60 : 2 =
a) 2x8 = 16
12:2 = 6
2x9 = 18
18:3 = 6
3 X 9 = 27
12:3 = 4
5 X 7 = 35
45 : 5 = 9
4 X 5 = 20
12:4 = 3
5 X 8 = 40
40 : 4 = 10
5 X 6 = 30
15:5 = 3
3x6 = 18
20 : 2 = 10
b) 20 X 4 = 80
30 X 3 = 90
20 X 2 = 40
30 X 2 = 60
80 : 4 = 20
90:3 =30
40:2 =20
60 : 2 =30
2. Tinh:
4x6+16=	,
20 : 4 X 6 =	;
Giải
5 x7 + 25 = :
30 5 ; 2 =
4x6 + 16 = 24+ 16
20 : 4 X 6
= 5x6
= 40
= 30
5 X 7 + 25 = 35 + 25
30 : 5 : 2
= 6:2
= 60
= 3
Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lôp 2A có bao nhiêu học sinh?
Giải
SỐ học sinh của lớp 2A là:
3 X 8 - 24 (học sinh)
Đáp số: 24 học sinh
Hình nào đã khoanh vào ị sô'hình tròn?
3
a)
b)
Giải
Hình a) được khoanh vào 4 số hình tròn.
3
5. Tìm x:
a) x : 3 = 5 X	= 5x3
X	=15
b) 5 X X = 35
X = 35:5 X =7