Giải toán lớp 2 Bài 146: Luyện tập

  • Bài 146: Luyện tập trang 1
  • Bài 146: Luyện tập trang 2
Bài 146
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
í. Tinh:
225
362
683
502
261
+	634
425
+	204
+	256
27
Giải
225
362
683
502
261
+	634
425
+	204
+	256
27
859
787
887
758
288
2. Dặt tính rồi tính:
a) 245 + 312:
665 + 214:
217 + 752.
b) 68 + 27:.
72 + 19:
61 + 29.
Giải
a) +
245
665
217
312
+ 214
+	752
557
879
969
b)
68
72
61
+
27
+
19
+
29
95
91
90
a)
3. Hình nào đã khoanh vào 4 số con vật?
4
c
%
<3
3
3
ấr
ịắr
3
3
3
3
3
b)
Giải
Hình a) đã khoanh vào ị. số con vật (2 con)
Tóm tắt:	Con gấu: Ị. 	- -—
?kg
Con su' tử: Ị,--	
18kg
4. Con gấu nặng 21Okg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 21Okg
Giải
Con sư tử nặng: 210 + 18 - 228 (kg)
Đáp số: 228kg
5.
Tính chu vi hình tam giác ABC.
400cm
Giải
Chu vi hình tam giác ABC là:
300 + 200 + 400 = 900 (cm)
Đáp số: 900cm