Giải toán lớp 2 Bài 121: Thực hành xem đồng hồ

  • Bài 121: Thực hành xem đồng hồ trang 1
  • Bài 121: Thực hành xem đồng hồ trang 2
Bài 121
THỰC HÀNH XEM ĐồNG Hổ
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Dóng hồ chỉ mấy giờ?
A	B	c	D
Giải
Đồng hổ A chỉ 4 giờ 15 phút.
Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút (hay 1 giờ rưỡi).
Đồng hồ c chỉ 9 giờ 15 phút.
Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút (hay 8 giờ rưỡi).
Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?
An vào học lúc 13 giờ 30 phút.
An ra chơi lúc 15 giờ.
An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút.
An tan học lúc 16 giờ 30 phút.
An tươi rau lúc 5 giờ 30 phút chiều, g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối.
Giải
An vào học lúc 13 giờ 30 phút ứng với đồng hổ A.
An ra chơi lúc 15 giờ ứng với đồng hồ D.
An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút ứng với đổng hồ B.
An tan học lúc 16 giờ 30 phút ứng với đồng hồ E.
An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều Ung với đồng hồ c. g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối ứng với đồng hồ G,
Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:
2 giô;	1 giở 30 phút:	6 giô 15 phút:	5 giờ rưỡi.
Hướng dẫn
Điều khiển kim sao cho:
Kim dài	chỉ số 12.	- Kim	ngắn	chỉ số 2.
Kim dài	chỉ số 6.	- Kim	ngắn	ỏ'	giữa số	1	và số	2.
Kim dài	chỉ số 3.	- Kim	ngắn	ỏ'	giữa số	6	và số.7.
Kim dài	chỉ số 6.	- Kim	ngắn	ở	giữa số	5	và số	6.