Giải toán lớp 2 Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200

  • Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200 trang 1
  • Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200 trang 2
Bài 134
CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200
I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Viết (theo mẫu):
Viết sỏ'
Dọc số
Viết sô'
Dọc sô'
110
một trăm mười
190
130
120
150
160
170
140
180
200
Giải
Viết SỐ
Đọc số
Viết số
Đọc số
110
một trăm mười
190
một trăm chín mươi
130
một trăm ba mươi
120
một trăm hai mươi
150
một trăm năm mươi
160
một trăm sáu mươi
170
một trăm bảy mươi
140
một trăm bốn mươi
180
một trăm tám mươi
200
hai trăm
110 <120
120 >110
130 < 150
3.
>
100 - 110
180	170
<
?
140 - 140
190 - 150
=
150 - 170
160 - 130
Giải
100 < 110
180 > 170
140 = 140
190 >150
150 <170
160 >130
4.[
So]?
/70;
130;	140;	_. ;	160;
170;
200.
Giải
Giải
150 >130
110; 120;
130; 140; 150;
160; 170;
180; 190; 200.
Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác.
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1.
Sô'
110;
120
... 110
170
... 180
150
... 170
130
... 140
140
_ 140
140
_ 130
..
;	140; ... ;
160; 170; ... ;
_ ; 200.
3. Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to.