Giải toán lớp 2 Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

  • Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 1
  • Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 2
Bài 157
ỒN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh nhẩm:
30 + 50 =
20 + 40 =
90-30 =
70 -50 =
40 + 40 =
60-10 =
300+ 200 =
600 - 400 =
500 + 300 =
80 - 70 =
50 + 40 =
Giải
700 - 400 =
30 + 50 = 80
70 - 50 = 20
300 + 200 = 500
20 + 40 = 60
40 + 40 = 80
600-400 = 200
90 - 30 = 60
60 - 10 = 50
500 + 300 = 800
80 -70 = 10
50 + 40 = 90
700 - 400 = 300
Tinh:
34
68
425
968
+
—
503
62
25
361
64
72
37
90
+
18
36
37
38
765
286
566
600
315
+
701
40
+
99
Giải
34
68
425
968
+
62
25
+
361
503
96
43
786
465
64
72
37
90
+
18
36
+
37
38
82
36
74
52
765
286
566
600
-
315
+
701
40
+
99
450
987
526
699
3. Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?
Giải
Số học sinh của trường tiểu học đó:
265 + 234 = 499 (học sinh)
Đáp số: 499 học sinh
Bể thứ nhất chứa được 865\ nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bề thứ nhất 2001 nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước?
865 lít
Tóm tắt:	Bể 1:
Bể 2:
? lít
-+-7T
200 ĩít
Giải
Số lít nước chứa trong bể thứ hai:
865 - 200 = 665 (4
Đáp số: 665(z)