Giải toán lớp 2 Bài 151: Luyện tập

  • Bài 151: Luyện tập trang 1
  • Bài 151: Luyện tập trang 2
Bài 151
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Mỗi .túi có bao nhiêu tiền?
b)
1 500 dóng ị
c)
[
500 đồng I
I 500đổng II 200đóng I
I 100 đóng I
1 100 đóng I
e)
I 500 đổng
,	, I 100 đổng I
1 100 đổng 1
I 200 đáng I
I 100 đáng I
I 500 đóng I
I 100 đáng 1
1 100 đáng 1
I 200 đóng I
I 200 đáng I
Giải
Túi a	có:	500	+ 200	+	100 =	800 đổng.
Túi b	có:	500	+ 100	=	600 đổng.
Túi c có: 500 + 500 = 1000 đổng.
Túi d	có:	500	+ 100	+	100 +	100 +	100 = 900 đồng.
Túi e	có:	200	+ 200	+	200 +	100 =	700 đồng.
Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?
Tóm tít:	M-™a™- 6°° í9ị - đóng?
mua hành: 200 đống J
Giải
Số tiền mẹ phải trả tất cả là:
600 + 200 = 800 (đổng)
Đáp số: 800 đổng
3. Số tiền trả lạ. vào ô trống (theo mẫu):
An mua rau hết
An đưa người bán rau
Số tiền trả lại
600 đồng
700 đổng
100 đồng
300 đồng
500 đồng
700 đồng
1000 đồng
500 đóng
500 đồng
Giải
An mua rau hết
An đưa người bán rau
Số tiền trả lại
600 đồng
700 đổng
100 đồng
300 đồng
500 đồng
200 đồng
700 đồng
1000 đổng
300 đồng
500 đổng
500 đồng
0 đồng
Hướng dẫn: Kết quả điền là hiệu của cột giữa và cột đầu
4. Viết sô' thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Sô' tiền
Gồm các tờ giấy bạc loại
100 đổng
200 đồng
500 đổng
800 đồng
1
1
1
900 đổng
2
1
1000 đồng
3
1
700 đống
1
Giải
SỐ tiền
Gồm các tờ giấy bạc loại
100 đồng
200 đống
500 đổng
800 đồng
1
1
1
900 đồng
2
1
1
1000 đồng
3
1
1
700 đồng
0
1
1
Hoặc 700 đồng
2
0
1