Giải toán lớp 2 Bài 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

  • Bài 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị trang 1
  • Bài 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị trang 2
Bài 144
VIẾT SỐ THÀNH TỐNG CÁC TRĂM, CHỤC,
ĐƠN VỊ
I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Viết (theo mẫu):
389
3 trăm 8 chục 9 đơn vị
389 = 300 + 80 + 9
237
164
352
' 658
Giải
389
3 trăm 8 chục 9 đơn vị
389 = 300 + 80 + 9
237
2 trăm 3 chục 7 đơn V
237 = 200 + 30 + 7
164
1 trăm 6 chục 4 đơn V
164 = 100 + 60 + 4
352
3 trăm 5 chục 2 đơn V
352 = 300 + 50 + 2
658
6 trăm 5 chục 8 đơn V
658 = 600 + 50 + 8
2. Viết các số 271, 978, 835. 509 theo mẫu:
271 = 200+ 70+1
Giải
978 = 900 + 70 + 8 835 = 800 + 30 + 5 509 = 500 + 9
600 + 30 + 2
900 + 70 + 5
800 + 40 + 2
975 = 900+ 70 + 5 632 = 600 + 30 + 2 842 = 800 + 40 + 2
3. Mồi số 975: 731: 980: 505: 632, 842 được viết thành tổng náo?
Giải
731 = 700 + 30 + 1 980 = 900 + 80 505 = 500 + 5
4. xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền
400 + 80 + 5
300 + 5
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Nối kết quả đúng với các tổng sau:
700 + 30
800 + 50 + 8
600 + 70 + 2
2. Viết theo mầu:
Số 174 gồm 1 trăm 7 chục 4 đơn vị	174 = 100 + 70 + 4
357	......	 357 =	.........
683	 683 =	
978	__	978=..............
208 	 208 = ..	
490	 490=....