Giải toán lớp 2 Bài 93: Bảng nhân 3

  • Bài 93: Bảng nhân 3 trang 1
Đài 93
1. Tính nhẩm:
3x3 =
3x3 =
3x1	=
3x7 =
3x5 =
3x4 =
3 X 10 =
3 xS =
3 x2 =
3x6 =
Giải
3x3 = 9
3 X 8 = 24
3x1 =3
3 X 7 = 21
3x5 = 15
3x4=12
3 x10 = 30
3 X 9 = 27
3x2 = 6
3x6 =18
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
BANG NHĂN 3
I. CẦN NHỚ:
3x1=3
3x4 = 12
3 X 7 = 21
3 X 10 = 30
3x2 = 6
3x5 = 15
3 X 8 = 24
3x3 = 9
3x6 = 18
3 X 9 = 27
2. Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:	- Mỗi nhóm: 3 học sinh
- 10 nhóm :... học sinh?
Giải
Số học sinh ở 10 nhóm:
X 10 = 30 (học sinh)
Đáp số: 30 học sinh
3. Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
3
e
[ 9
21
30
Giải
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
III BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. [sol?
a; 3	~	:
2. Viết số thích hợp vào ô trôhg:
Thừa số
3
3
3
3
3
Thừa số
5
2
6
4
8
Tích