Giải toán lớp 2 Bài 124: Luyện tập

  • Bài 124: Luyện tập trang 1
  • Bài 124: Luyện tập trang 2
Bài 124
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tìm y:
a) y : 2 = 3;
b) y : 3 = 5;
Giải
c) y : 3 = 1.
a) y : 2 =3
b) y:3=5;
c) y : 3= 1
y	=3x2
y =5x3
y =1x3
y	=6
y =15
y =3
Tìm x:
a) X - 2 = 4;
b) x-4 = 5;
c) X :3 = 3.
X: 2 = 4
X: 4 = 5
x-3 = 3
(Muốn tìm số bị trừ, lấy hiệu + số trừ).
Giải
a) X - 2 =4;
b) X - 4 =5;
c) X : 3 =3
X	=4 + 2
X	=5 + 4
X	= 3 X
X	=6
X	=9
X	=9
X : 2 =4
X : 4 =5
X-3 =3
X	=4x2
X	=5x4
X	= 3 +
X	=8
X	=20
X	=6
SỐ bị chia
10
10
18
9
21
12
Số chia
2
2
2
3
3
3
Thương
5
5
9
3
7
4
Giải
4.
Có một số lít dầu dựng trong 6 can, mỗi can dựng 31. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu?
Giải
Số lít dầu có tất cả là;
3x6 = 18 (/dầu)
Đáp số: 18/dầu
3. Viết số thích hợp vào ô trống:
Số bị chia
10
18
21
Sô' chia
2
2
2
3
3
3
Thương
5
3
4