Giải toán lớp 2 Bài 135: Các số từ 101 đến 110

  • Bài 135: Các số từ 101 đến 110 trang 1
  • Bài 135: Các số từ 101 đến 110 trang 2
Bài 135
2.
ứng với cách đọc d. 105 ứng với cách dọc e.
ứng với cách đọc g. [sol?
109 ứng với cách đọc b. 108 ứng với cách đọc c. 107 ứng với cách đọc a.
—I	1—
101 102
104
-t-
H	1—
106
Giải
H	1—
101	102	103	104	105	106
—1	1	1	1-
109
-I	1	1	H-
107	108	109 110
■»
3.
106 - 109 103 . 101 105 _ 105 109 .. 110
101 - 102 102 .. 102 105 - 104 109 .. 108
Giải
101 <102
109 >108
102 = 102
106 <109
105 >104
103 >101
105 = 105 109 <110
4. a) Viết các số 106, 108, 103, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lơn.
Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Giải
Thứ tự từ bé đến lớn: 103; 105; 106; 107; 108.
Thứ tự từ lớn đến bé: 110; 107; 106; 105; 103; 100.
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1.
>
103 ... 101
105 ...
108
<
ọ
107 ... 107
106 ...
105
=
102 ... 104
108 ...
110
2.
Viết các số theo thư tự từ bé đến tởn:
107; 110;
103; 109; 101