Giải toán lớp 2 Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  • Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 1
  • Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 2
ÔN VỀ HÌNH HỌC (TIẾP THEO)
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh độ dài các đưdng gấp khúc sau:
a)	b)
Giải
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
3 + 2 + 4 = 9 (cm)
Đáp số: 9cm
Độ dài đường gấp khúc GHIKM là:
20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)
Đáp số: 80mm (hoặc 20 X 4 = 80 (mm))
Tinh chu vi hình tam giác ABC, biết dộ dài các cạnh là:
AB = 30cm;	BC = 15cm;	AC = 35cm.
Giải
Chu vi hình tam giác ABC là:
30 + 15 + 35 = 80 (cm)
Đáp số: 80cm
Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết dộ dài mỗi cạnh của hình đó dều bàng 5 cm.
Giải
Chu vi hình tứ giác MNPQ là:
5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)
Đáp số: 20 cm
4. Em thử đoán xem nếu con kiến đi tù' A đến c theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn. Kiểm tra lại bàng cách tinh dộ dài hai đường gấp khúc dó.
Thử đoán: Con kiến đi theo đường gấp khúc ABC hoặc đường gấp khúc AMNOPQC là bằng nhau.
Độ dài đường gấp khúc ABC là:
5 + 6 = 11 (cm) Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:
+ 2 + 2 + 2 + 2 + 1=11 (cm)
5.
Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ)