Giải toán lớp 2 Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia

  • Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia trang 1
  • Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia trang 2
Bài 128
SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
I. GHI NHỚ
II.
1.
Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.
Số nào nhân với số 0 cũng bằng 0.
Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. * Lưu ý: không có phép chia cho 0.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Tinh nhẩm: 0x4 = 4x0 =
0x2 = 2x0 =
0x3 = 3x0 =
0x1 = 1x0 =
Giải
0x4 = 0 4x0 = 0
2. Tinh nhẩm:
0x2 = 0 2x0 = 0
0x3 = 0 3x0 = 0
0x1=0 1x0 = 0
0 :
4 =
0:2 =
0:3 =	0
0 :
4 = 0
Giải
0:2 = 0
0:3 = 0	0
Ịsõ
? □
x5 = 0
3	= 0
□
: 5 = 0
□ •■3 = 0
Giải
x 5 = 0
3 X [0] = 0
: 5 = 0
[0]: 3 = 0
Tính:
2 .
2x0 =
0:3x3 =
5 :
5x0 =
0:4x1 =
2
Giải
2 X 0 = 1 X 0
0:3x3 = 0x3
5 :
= 0
5x0 =1 X 0
= 0
0:4x1 =0x1
= 0
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
= 0
Số
?	0x5=0	6/ l = 0
0-7=0
□ 4 = 0	□ : 8 = 0
ơ: 5 = n
Tính:	6
3x0 =	4x2x0=
0x5x1=
0
<8:4=	0:9:3=
1x0:7=