Giải toán lớp 2 Bài 158: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

  • Bài 158: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 1
Bài 158
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (tt)
HƯỚNG ĐẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tinh nhẩm:
500 + 300 =
400 +200 =
700 + too =
800 - 500 =
600 - 400 =
800 - 700 =
800 - 300 =
600 - 200 =
800 - 100 =
Giải
500 + 300 = 800
400 + 200 =
600
700 + 100
= 800
800 -500 = 300
600 - 400 =
200
800 - 700
= 100
800 - 300 = 500
600 - 200 =
400
800 - 100
= 700
2,
Đặt tinh rồi tính:
a) 65 + 29;
55 + 45,
100 - 72.
b) 345 + 422;
674 - 353;
517 + 360.
Giải
a)
65
55
100
+
—
29
45
72
94
100
28
b)
345
674
517
—
+
•	422
353
360
767
321
877
Anh cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xãng-ti-mét?
Giải
Chiều cao của em là:
165 -33 = 132 (cm)
Đáp số: 132 cm
Dội Một trỏng được 550 cây, đội Hai trổng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?
SỐ cây đội Hai trồng được là:
530 + 140 = 670(cây)
Đáp số: 670 cây
Tìm x:
aỉ X -32	= 45;	b) X + 45	= 79
Giải
X - 32 =. 45	b) X + 45 = 79
X	= 45 + 32	X	= 79 - 45
X	= 77	X	= 34