Giải toán lớp 2 Bài 163: Ôn tập về hình học

  • Bài 163: Ôn tập về hình học trang 1
  • Bài 163: Ôn tập về hình học trang 2
Bài 163
ÒN VỀ HÌNH HỌC
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Mỗi hình sau ừng với tện gọi nào?
A	B
i	1	—
a
A	8
I	ị
d
e
G.	IH
K	 I
9
A	B
h
Doạn thẳng AB Dường thẳng AB Dương gấp khúc OPQR Hình tam giác ABC Hình tứ giác ABCD Hình vuông MNPO
Hình chữ nhát GHIK
Giải
a-Đường thẳng AB	e- Hình vuông MNPQ
b-Đoạn thẳng AB	g-Hình chữ nhật GHIK
c- Đường gấp khúc OPQR	h- Hình tứ giác ABCD
d- Hình tam giác ABC
a) Hai hình tam giác:
(Một trong 2 cách vẽ trên)
b) Một hình tam giác và một hình tứ giác:
(Một trong 4 cách vẽ trên)
4 Trong hình vẽ bên ta có:
Mấy hình tam giác?
Mấy hình chữ nhật?
Giải
b) 3 hình chữ nhật
Trong hình vẽ trên có: a) 5 hình tam giác;