Giải toán lớp 2 Bài 98: Luyện tập

  • Bài 98: Luyện tập trang 1
  • Bài 98: Luyện tập trang 2
Bài 98
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
a) 5x3 =
5x8 =
5x2 =
5x4 =
5x7 =
5x9 =
5x5 =
5x6 =
5x10 =
b) 2 X 5 =
5x3 =
5x4 =
5x2 =
3x5 =
4x5 =
Giải
a) 5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 8 = 40
5 X 7 = 35
5 X 6 = 30
5 X 2 =10
5 X 9 = 45
5 X10 = 50
b) 2 X 5 = 10
5x3=15
5 X 4 = 20
5x2 = 10
3x5 = 15
4 X 5 = 20
2. Tính (theo mẫu):
a) 5 X 7 - 15 =
Mẩu: 5x4-9 = 20- 9
b) 5 X 8 -20 =
= 11
c) 5 X 10 - 28 =
Giải
a) 5 X 7 - 15
= 35-15
= 20
b) 5 X 8 - 20 =40-20 = 20
c) 5 X 10 - 28
= 50-28
= 22
Mỗi ngày Liên học 5 già, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Liên học bao nhiêu giờ?
Tóm tắt:	Mỗi ngày Liên học : 5 giờ
Mỗi tuần lễ Liên học: 5 ngày Mỗi tuần Liên học : ... giờ?
Giải
Số giờ Liên học trong tuần:
5 X 5 = 25 (giờ)
Đáp số: 25 giờ
Mỗi can đựng được 51 dầu. HỎI 10 can như thế đựng dược bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt:	Mỗi can đựng: 51 dầu
10 can đựng: ...I dầu?
Giải
Số lít dầu đựng trong 10 can:
5 X 10 = 50 (I dầu)
Đáp số: 50I dầu
[so]?
a) 5; 10;	15; 20;	b) 5; 8;	11; 14;	-.
Giải
25; 30	b)17;20.